Всі публікації автора admin

Оцінка для застави

Будь-яке майно, що пропонується у заставу, повинне пройти оцінювання своєї вартості та визначення величини кредитних коштів, що надається під його заставу. Оцінювання майна, яке пропонується банку в якості забезпечення за кредитом, можуть проводити спеціалісти щодо заставної роботи в банку, відповідні спеціалісти кредитного підрозділу, які здійснюють оцінювання майна, експерти-консультанти та оцінювачі, які залучені банком на договірній основі для проведення експертизи майна, а також незалежні оцінювачі та оціночні компанії – суб’єкти оціночної діяльності, які мають відповідний сертифікат або ліцензію на виконання оціночних робіт, що дають право на проведення незалежного оцінювання. У процесі проведення оцінювання майна, як правило, визначається три види його вартості: ринкова, заставна і ліквідаційна.

Ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінювання на ринку подібного майна на дату оцінювання за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідних маркетингових заходів за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Ліквідаційна вартість – вартість, яка може бути отримана за умови продажу об’єкта оцінювання у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості.

Заставна вартість – дисконтована на дату оцінювання ринкова вартість майна, визначена на передбачену дату закінчення строку дії договору застави з метою укладення договору застави майна.

Податкова оцінка

З 21 серпня 2014 року набула чинності Постанова Кабінету міністрів України №358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна», 25 березня  2015 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України за №146 від 25.03.2015 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», відповідно до якої вносяться зміни у Національний стандарт №1, Національний стандарт №2 та постанову Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 за №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» (далі Постанова).

 

Ця Постанова встановлює наступне:

 

 • оціночною вартістю для передбачених Податковим кодексом України цілей (далі –оціночна вартість), є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав;
 • інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі – звіт про оцінку), що складений для передбачених Податковим кодексом України цілей, вноситься до єдиної бази даних звітів про оцінку. Зазначена інформація складається за встановленою Фондом державного майна формою та є додатком до звіту. Строк дії звіту про оцінку, що не може перевищувати шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті;
 • визначення оціночної вартості здійснюється:

   суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», і мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямом та спеціалізацією, що відповідають об’єкту оцінки;

   суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку земель», і мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт (земельної ділянки як окремого об’єкта правочину).

 

Оцінка збитків

ТОВ «ЕКСПЕРТІНВЕСТ» для дотримання прав та законних інтересів своїх клієнтів під час вирішення майнових спорів, розслідування правопорушень, відшкодування завданих збитків надає послуги з незалежної оцінки таких збитків.

Здійснення оцінки забезпечить власникам нерухомості, транспортних засобів, інших рухомих речей встановлення дійсної суми завданих збитків, надасть інформацію щодо можливості подальшої експлуатації майна, доказову базу для захисту своїх прав у страхових компаніях та органах державної влади, а також розрахунок розміру відновлювального ремонту.

Для проведення такої оцінки замовником надаються:

1. Майно для огляду(доступ до майна за місцем його знаходження).

2. Правовстановлюючі документи на майно.

3. Технічна документація на майно.

4. Матеріали фіксації події(довідки відповідних органів, громадянський протокол, заява на    ім`я керівника підприємства ).

5. Інші документи за необхідності.

Оцінка майна та майнових прав

ТОВ «ЕКСПЕРТІНВЕСТ» надає послуги з оцінки майна та майнових прав за такими напрямами:

1.    Оцінка об’єктів у матеріальній формі:

-    оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

-    оцінка машин і обладнання;

-    оцінка колісних транспортних засобів;

-    оцінка літальних апаратів;

-    оцінка судноплавних засобів;

-    оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність;

-     оцінка для передбачених Податковим кодексом України цілей.

2.    Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності:

-    оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності;

-     оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності;

-    оцінка для передбачених Податковим кодексом України цілей.

Оцінка для IPO / IFRS / IAS

Вже багато років ТОВ «ЕКСПЕРТІНВЕСТ» виконує роботи з переоцінки всіх типів майна, майнових прав та нематеріальних активів у тому числі для: IPO, МСФЗ (IFRS), МСБО (IAS). Спеціалісти Компанії професійно, якісно та в найкоротші строки виконають:
Оцінку для IPO.  Оцінка для IPO проводиться, коли акціонерне товариство вирішує вперше виставити свої акції на публічний продаж. Якщо підприємство має намір залучити довгострокові позикові кошти, зокрема, шляхом первинного публічного розміщення (IPO). В такому випадку без переоцінки активів не обійтися.

Оцінку для прийняття управлінського рішення  Власник компанії після проведення переоцінки отримує найбільш достовірну інформацію, яка дозволить йому приймати правильні інвестиційні рішення, та забезпечить ефективне управління активами.

Оцінку для визначення справедливої (ринкової) вартості Переоцінка основних фондів допомагає власникам знизити вартість капіталу, отриманого на умовах позики.

Стандарти оцінки для МСФЗ та IPO:

Оцінка для МСФЗ (IFRS)  забезпечує єдність звітності, необхідна всім підприємствам, що працюють з іноземними партнерами, а також мультинаціональним концернам. Незалежно від того, в якій саме країні працює компанія, міжнародні стандарти дозволяють формувати звітність, яка буде зрозуміла і прозора для всіх її клієнтів і партнерів в інших державах. Компанія, при виконанні робіт з оцінки для IFRS дотримується наступних стандартів:

 • МСФЗ (IFRS) 1, повна назва якого звучить як «Перше застосування МСФЗ». Такий вид оцінки необхідний тим компаніям, які не так давно працюють на ринку і вперше вирішили сформувати і надати звітність за стандартами, прийнятими в усьому світі. Дозволяє з’ясувати справедливу вартість активів.
 • МСФЗ (IFRS) 3 розшифровується як «Об’єднання бізнесу». У цілому, оцінка при злиттях і поглинаннях просто необхідна, так як дана угода має вагомий вплив на діяльність компанії і може стати великим вкладенням капіталу. Компанія, що вирішила придбати іншу юридичну особу, зобов’язана з’ясувати всі особливості її активів і їх справедливу вартість, тому що в іншому разі неминуче виникнення ризиків.
 • МСБО (IAS) 16 присвячені особливостям оцінки основних засобів. У ряді випадків, які особливо обумовлені даним положенням, переоцінювати основні активи компанії необхідно щорічно. Для того, щоб переоцінка була визнана дійсною і точною, вона проводиться незалежними експертами.
 • МСБО (IAS) 36 носить назву «Знецінення активів». Переоцінка активів компанії в цьому випадку пов’язана з припущенням, що вони могли втратити в ціні через складну економічну ситуацію або збитки підприємства.
 • МСБО (IAS) 38 регламентує облік та оцінку нематеріальних активів.
 • МСБО (IAS) 39 встановлює правила проведення переоцінки фінансових вкладень компанії; носить назву «Фінансові інструменти».
 • МСБО (IAS) 40 регламентує проведення оцінки та переоцінки активів підприємства, які будуть використовуватися з метою інвестицій.

Оцінка та переоцінка активів надзвичайно важлива для чіткого розуміння фінансової та майнової ситуації, в якій опинилося підприємство, для прийняття грамотних управлінських та інвестиційних рішень.

Розробка бізнес-планів

Для забезпечення злагодженої роботи своїх клієнтів ТОВ «ЕКСПЕРТІНВЕСТ» виконує весь обсяг робіт зі створення бізнес-планів інвестиційних проектів або надає спеціалістам підприємств конкретну допомогу у формуванні структури бізнес-плану, розрахунку окремих показників тощо.

Бізнес-план – це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу. Він створює можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, стрімких змін на ринку, дає орієнтири для першочергових заходів, служить аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Замовивши бізнес-план, клієнти ТОВ «ЕКСПЕРТІНВЕСТ» знаходять надійний інструмент у змаганні з конкурентами й у розширенні своєї справи.

Due Diligence

Due Diligence є процедурою формування об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування. Це система заходів, спрямованих на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості планованої угоди, інвестиційного проекту.

ТОВ «ЕКСПЕРТІНВЕСТ» з метою захисту інвесторів від «проблемних» угод і несумлінних партнерів професійно здійснює проведення процедури Due Diligence.

Due Diligence застосовується при необхідності реструктуризації бізнесу, розширенні частки ринку, що належить компанії, диверсифікації бізнесу, угодах купівлі-продажу бізнесу, вирішенні питання ціни і якості придбаних або відчужуваних активів і зобов’язань, а також адекватності корпоративної структури і гнучкість системи управління в купованому або відчужуваному бізнесі, тощо.

Ця процедура передбачає збір і аналіз інформації з метою оцінки різноманітних ризиків, пов’язаних з інвестуванням. Це глибока і всебічна перевірка наданої інформації про актив: його фінансовий стан, правовий статус, вартість та інше. Щоб бути впевненим у тому, що надана інформація правдива і достовірна, команда фахівців (юристи, аудитори, економісти) перевіряють дану інформацію на відповідність дійсності. Кожен фахівець окремо аналізує інформацію, при необхідності запитує додаткові дані, а потім робиться зведений аналіз.

За результатами перевірки замовник отримує незалежний офіційний звіт. Форма такого звіту буває різною: розгорнутої, коли разом із звітом подаються додатки з експертними висновками фахівців, джерелами інформації та рекомендаціями; або короткою (у вигляді коротких рекомендацій про подальші кроки замовника).